Privacyverklaring

Multistar hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Multistar doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Multistar houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het afhandelen van online transacties
 2. Het afleveren van bestellingen

Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • (mobiel) Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van bestellingen. Multistar verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Multistar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Rechten van betrokkene De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Informatie

Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:

Multistar BV
Zuidzijde 95
2977 XC Goudriaan
Tel. 06-20739711, info@multistarproductions.nl
T.a.v. Marijke van Hoorne

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang